เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ระบบงาน สสจ.

 
 

E-Document

วารสารสาธารณสุขสุรินทร์

เว็บไซต์หน่วยงานในองค์กร

ปฏิทินกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าใช้สอยและวัสดุการดำเนินงานนิติเวช เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง...อ่าน(38)

เอกสารการประชุม "สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย" 25 กรกฏาคม 2557 เรียน นพ.สสจ.นครราชสีมา/ชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์...อ่าน(50)

ขอเชิญ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการ เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช / สสอ . และ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ...อ่าน(312)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้หญิงเก่ง  เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช. / สสอ. และ ผอ.รพ.สต. ทุกแห...อ่าน(73)
ข่าวการประชุม
อ่านทั้งหมด

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายพิทักษ์ระบบคุณธรรม เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภ...อ่าน(230)

ขอเชิญอบรมความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ จังหวัดสุรินทร์ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภ...อ่าน(282)
ปชส. อบรม / สัมมนา
อ่านทั้งหมด

เชิญประชุมระเบียบการบริหารเวชภัณฑ์ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่อง เชิญประชุมระเบ...อ่าน(95)

ขอเชิญเข้ารับการอบรมกฎหมายเพื่อการต่อต้านทุจริตฯ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน...อ่าน(105)

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการข้อมูลในหน่วยบริการ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช / ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์ฯ / สสอ. และ ...อ่าน(793)

แจ้งเลื่อนโครงการอบรม  ผอ.รพช / สสอ.ทุกแห่ง...อ่าน(566)

ขอเชิญอบรมเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแ...อ่าน(841)
รายงานการประชุม
อ่านทั้งหมด

เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรียน ผอ.รพ./สสอ./และผู้สนใจทุกท่าน...อ่าน(1041)

วีดีโอชี้แจงตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2556 เรียน ผอ.รพ/สสอ./ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้สนใจทุกท่าน...อ่าน(1330)

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555  รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555...อ่าน(2193)
ข่าวประกวดราคา
อ่านทั้งหมด
ข่าว 21 / 43 แฟ้ม
อ่านทั้งหมด


สรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมิถุนายน 2557   เรียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ รพ.สต ทุกแห่ง  ...อ่าน(17)

สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2557  เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช / สสอ. และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ...อ่าน(10)

ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม (แจ้งครั้งที่ 2)   เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง   ...อ่าน(98)

ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (แจ้งครั้งที่ 2)   เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  ...อ่าน(55)

ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง    ...อ่าน(126)
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com