เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ระบบงาน สสจ.

 

  การจัดการความรู้


บทความโดย นายนิวัฒน์ พวงศิริ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ   T11CA3M.rar
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานแพทย์แผนไทยในสถานีอนามัยตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 บทคัดย่อ
 
 
การเปิดบริการแพทย์แผนไทยในสถานีอนามัย เป็นกิจกรรมการให้บริการแบบใหม่ที่เพิ่งมีการดำเนินการและยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานแพทย์แผนไทย ในด้านความสะดวกในการใช้บริการ ด้านคุณภาพของบริการ  ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมของสถานบริการ สถานีอนามัยตำบลผักไหม  อำเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์   กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง คือ  เป็นผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยรายใหม่ทุกคน  ที่ใช้บริการในช่วงเดือน ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553   มีที่อยู่ในใบระเบียนประวัติผู้ป่วยงานแพทย์แผนไทย จำนวน 75 คน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.00) มีอายุระหว่าง 31-40  ปี  (ร้อยละ  42.67)   มีสถานภาพสมรสมากที่สุด (ร้อยละ  85.34)  ระดับการศึกษาไม่สูงนัก  คือ  อยู่ในระดับประถมศึกษา  (ร้อยละ  70.67)   มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด(ร้อยละ 80.00)   และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า  2,000  บาท  มากที่สุด (ร้อยละ  57.34)ข้อมูลลักษณะการใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ตั้งใจมารับบริการเองมากที่สุด(ร้อยละ 54.66) วัตถุประสงค์ของการมารับบริการ พบว่า  มารับบริการเพื่อรักษาพยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 53.33) อาการเจ็บป่วยที่มารับบริการ  พบว่า  ผู้มารับบริการมาเพื่อนวดผ่อนคลาย มากที่สุด  (ร้อยละ53.33) ผู้ที่แนะนำให้มาใช้บริการ  พบว่า  คนในครอบครัว / ญาติพี่น้อง  เป็นผู้แนะนำให้มาใช้บริการมากที่สุด (ร้อยละ 50.66)   และการแพทย์แผนไทยที่ใช้บริการ พบว่า ผู้มารับบริการมารับบริการอบสมุนไพรมากที่สุด (ร้อยละ 53.33) ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ  เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ ความพึงพอใจ  ต่อค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้บริการ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  และด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จากการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง  พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานีอนามัยให้ดียิ่งขึ้น
 
 
 
 
โพสโดย พรรณาภา สุขหมั่น สร้าง 03/05/2013 แก้ไข 03/05/2013สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com