ชื่อเว็บไซต์สำนักงานสาธารณจังหวัดสุรินทร์จะเปลี่ยนไปใช้
www.surinpho.go.th
แทน
www.surinpho.com