เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ระบบงาน สสจ.

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมการพัฒนาเว็ปไซต์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตนครชัยบุรินทร์

  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขเขต ๑๔ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต ๑๔ ขอเชิญอบรมการพัฒนาเว็ปไซต์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตนครชัยบุรินทร์  ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕   ณ โรงแรมมาเจสติก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
    ในการนี้ จึงขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ดังนี้
   
.ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิของ สสอ. หรือ รพ.สต. อำเภอละ  ๑  คน
    ๒
.ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิของโรงพยาบาล แห่งละ  ๑  คน
    .กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศูนย์ หรือ เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ๒ คน

    โดยผู้อบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โปรแกรมตกแต่งภาพ และให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งนี้ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมมาที่งานพัฒนาคุณภาพบริการ ทางอีเมล์
surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
    คลิ๊กรายละเอียดกำหนดการ งานพัฒนาคุณภาพบริการ qa.surinpho.com/index.php
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 13-06-2555 จำนวนผู้อ่าน : 537
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com