เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ระบบงาน สสจ.

 
หน้าหลัก -> การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ

 เรียน   ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกแห่ง
          ขอให้หน่วยงานประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

            งานสนับสนุนบริการสุขภาพ  ขอให้หน่วยงานทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้
              ๑
.ประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ ประเภทผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกแห่ง และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
                .ประเมินความพึงพอใจในงาน ความสมดุลชีวิต และการทำงานของบุคลากรสุขภาพ
               กำหนดส่ง ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  เฉพาะ ความพึงพอใจในงาน สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ ขอให้ส่งแบบสอบถามที่สำรวจด้วย
             

 

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 04-02-2554 จำนวนผู้อ่าน : 3951
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com