เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ระบบงาน สสจ.

 
หน้าหลัก -> แบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา (ตัวชี้วัดการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ (1,000 แห่ง) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม. 215 แห่ง)
ไฟล์แนบ:WRFHMWW.pdf5NUEPRL.zip
เรียน    ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง  สสอ.ทุกแห่ง
     รายละเอียดตัวชี้วัดข้อ 6.3. ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้แบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (ของกองสุขศึกษา) เป็นเครื่องมือ และมี อสม.เป็นพี่เลี้ยง (ร้อยละ 60) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ (1,000 แห่ง) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม. 215 แห่ง) จากการประชุม วันที่ 27 ตุลาคม 2554   ณ ห้องประชุมศรีไผท  สสจ.สุรินทร์
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 27-10-2554 จำนวนผู้อ่าน : 8963
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com